Odszkodowania

O nas

Działalność obejmuje głównie świadczenie usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania albo innych świadczeń wynikających ze szkody.
Zajmujemy się przede wszystkim uzyskiwaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych tak w zakresie szkód majątkowych jak i osobowych.
W sytuacji gdy polubowne załatwienie sporu nie jest możliwe lub satysfakcjonujące naszych Klientów dochodzimy roszczeń w sporach sądowych gdzie reprezentują nas adwokaci lub radcy prawni specjalizujący się w prawie ubezpieczeń i odszkodowań.
Misja to – największa i najskuteczniejsza firma odszkodowawcza w Europie.
Wypróbuj Nas!

Nie będziesz poszkodowany.

Miałeś kolizję, wypadek i wypłacono Ci już odszkodowanie za uszkodzony samochód od nas otrzymasz dodatkowe pieniądze za te szkody do trzech lat wstecz!!!

Miałeś wypadek wystarczy, że się z nami skontaktujesz a my zajmiemy się resztą. Otrzymasz od nas:

 • Do momentu likwidacji szkody

  Auto zastępcze

 • Rehabilitacja

  Bezpłatną rehabilitację

 • Obsługa prawna

  Profesjonalną obsługę prawną

 • Zlikwidujemy szkodę

  Poprowadzimy za Ciebie proces likwidacji szkody

Napisz do Nas!

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kosztorys kalkulacji naprawy pojazdu :(wymagane)

Decyzja ubezpieczyciela : (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: (wymagane)

Pomożemy Ci Jeśli

 • W przypadku, gdy w protokole powypadkowym nie ma stwierdzonego zawinienia (zaniedbania) ze strony pracodawcy np. naruszenie przepisów BHP.

Choroba jako wypadek przy pracy (jeśli nie jest ona związana z wykonywaną pracą).

„Szkody chodnikowe”

 • w przypadku, kiedy brak wystarczających dowodów w postaci np. dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, oświadczeń świadków.
 • Sprawy za odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach naruszających zasadę humanitaryzmu i bezzasadne skazanie karne. - Sprawy za bezumowne użytkowanie nieruchomości np. od zakładu energetycznego za słupy energetyczne.
 • Sprawy odszkodowawcze związane jedynie z NNW
 • Sprawy związane ze szkodami popowodziowymi oraz przyczyną zdarzenia jest rozlany olej na jezdni bądź zwierzę wbiegające na jezdnię.
 • Sprawy związane ze zderzeniem z słupem, drzewem (jeśli w pojeździe znajdowała się tylko jedna osoba kierująca nim).
 • Szkody w pojeździe po pierwszej wypłacie (jeżeli oszacowane dodatkowe odszkodowanie jest mniejsze niż 5 tys. zł).
 • Sprawy już wcześniej prowadzone przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym i zakończone wypłatą odszkodowania (gdzie w grę wchodzi niewielka dopłata nie przekraczająca kwoty 3-4 tys. zł.).
 • Błędy medyczne niepoparte żadnymi dokumentami wskazującymi, że faktycznie nastąpiło.

Odszkodowanie może polegać na

(wybór formy należy do poszkodowanego):
• przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody o ile jest to w ogóle możliwe (tzw. restytucja naturalna), • zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna).
Odszkodowanie nie jest tożsame z zadośćuczynieniem. Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej (np. zniszczenie mienia, utrata ewidentnego zysku) lub szkody na osobie (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) spowodowanej określonym zdarzeniem. Zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, a podstawą roszczeń jest tutaj odczuwana przez poszkodowanego krzywda w postaci ujemnych przeżyć, jak cierpienie fizyczne czy psychiczne. Celem zadośćuczynienia jest właśnie ich łagodzenie, a nie – jak w przypadku odszkodowania – wyrównanie powstałej szkody.

Odszkodowanie może pokrywać:
Rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty, które poniósł poszkodowany (tzw. szkodę rzeczywista, czyli pomniejszenie majątku poszkodowanego bądź obniżenie jego wartości ekonomicznej w wyniku szkody),ponadto utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono (tzw. utracone korzyści będące następstwem szkody rzeczywistej, stanowiące wartość hipotetyczną będącą konsekwencją szkody, np. utrata lub obniżenie zarobków czy uszkodzenie pojazdu jako narzędzia pracy).

Odszkodowanie może mieć też formę renty
Dla poszkodowanego, który utracił możność zarobkowania lub dla osób poszkodowanych wskutek śmierci żywiciela. W przypadkach określonych w ustawie, związanych z wyrządzeniem szkody osobie lub naruszeniem w innej postaci dóbr osobistych. Poszkodowany może otrzymać oprócz odszkodowania zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność wynikającą z nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność ex contractu) to zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (nie będzie np. ponosił odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej). Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. W pewnych przypadkach odszkodowanie może być niższe od rzeczywiście poniesionych strat przez poszkodowanego.
Odszkodowanie może zostać obniżone w sytuacji, gdy:
• wynika to z ustawy lub umowy,
• jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody,
• ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę ograniczenie odszkodowania wynika z zasad współżycia społecznego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność ponoszona przez jeden podmiot za szkodę doznaną przez drugi podmiot stanowi podstawę do roszczenia o odszkodowania. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest odpowiedzialnością cywilną wynikającą z powstania szkody na skutek zachowania polegającego na zaniechaniu bądź działaniu naruszającym obowiązujące przepisy.

Dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej muszą wystąpić określone przesłanki:
bezprawność czynu – w przypadku odpowiedzialności deliktowej jest to złamanie powszechnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, a w przypadku odpowiedzialności kontraktowej – niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie zobowiązania, zasada ryzyka – szkody powstają w sposób niezawiniony lub są trudne do udowodnienia. W jej myśl ten, kto do celów swojej działalności wykorzystuje niebezpieczne urządzenia bądź podległe mu osoby, ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe nawet bez jego winy. Zasada ta sięga aż do granic sił wyższych, czyli zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia. zasada słuszności – stanowi uzupełnienie dwóch powyższych i znajduje zastosowanie, gdy z jednej strony brak podstaw do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, a z drugiej istnieją ważne motywy etyczne przemawiające za kompensacją szkody. Tyczy się to np. negatywnych następstw wykonywania władzy publicznej w sposób legalny bez cech bezprawności.

Odpowiedzialność odszkodowawczą stwierdza się na podstawie odwołania do jednej z trzech (w zależności od sytuacji) zasad:
zasada winy – najbardziej tradycyjna, opiera się na etycznym założeniu, że sprawca szkody powinien ponieść konsekwencje swojego zawinionego działania lub zaniechania przez naprawienie krzywd, adekwatny związek przyczynowy – związek przyczynowo-skutkowy wyrażony w w Art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego między danym zachowaniem a powstałą w związku z nim szkodą ustalany na bazie reguł obiektywnie obowiązujących, wina – umyślna, gdy sprawca jest świadom szkodliwych skutków swojego celowego działania bądź nieumyślna, gdy sprawca mimo swojej powinności nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć.

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej:
odpowiedzialność deliktowa będąca następstwem zachowań sprzecznych z prawem oraz z zasadami życia społecznego (np. przestępstwo) niezależnie od ewentualnych stosunków umownych łączących strony, odpowiedzialność kontraktowa wynikająca z umowy stron i nakładająca na jedną z nich obowiązek naprawienia ewentualnych szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania podjętych zobowiązań.

Napisz do nas