W wyniku wypadku

Zwłaszcza wypadku komunikacyjnego często dochodzi do zniszczenia mienia. W takim przypadku  znajdują zastosowanie przepisy art. 361 i art. 363 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania albo zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje straty jakie poniósł poszkodowany i korzyści jakie mógł odnieść, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Poszkodowany może żądać przywrócenia stanu poprzedniego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, która odpowiada wysokości wyrządzonej szkody.