Zadośćuczynienie

Za śmierć osoby najbliższej, które bezpośrednio zostało wyrażone w prawie polskim dopiero niedawno. Osoby, które straciły najbliższego mogą domagać się odszkodowania nawet 20 lat wstecz od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną w ten sposób krzywdę. Cierpienie doznane w wyniku śmierci osoby najbliższej jest więc podstawą dla tego świadczenia.Ustalając  zadośćuczynienie należy mieć na względzie bardzo wiele czynników jak chociażby  nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym.

Obok należnego Ci zadośćuczynienia masz prawo do zwrotu na wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją i powrotem do zdrowia takie jak na przykład koszty:

–  sprzętów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i innych służących wyleczeniu bądź przyspieszeniu procesu                         powrotu do zdrowia takich jak np. okulary, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, protezy,                                         usztywniacze, materace antyodleżynowe;

–  koszty badań, rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej lub przez osoby trzecie, konsultacji lekarskich – w tym                        konsultacji  profesorskich – oraz koszty z nimi związane np. koszty transportu, leków, zaleconych przez lekarza  ;

–   związane z odżywianiem poszkodowanego, które uległo zmianie na skutek zdarzenia;

–   dojazdów najbliższych do szpitala w celu odwiedzin poszkodowanego;

–   adaptacji po zdarzeniu otoczenia do potrzeb poszkodowanego powstałych na skutek zdarzenia jak np. koszty                 przerobienia, doposażenia łazienki, toalety, sypialni w urządzenia niezbędne poszkodowanemu po

–   związane z przyuczeniem do wykonywania innego zawodu (np. kursy, szkolenia, zakup podręczników),                           jeżeli poszkodowany utracił możliwość pracy w ówcześnie wykonywanym lub wyuczonym